Polish Belarusian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French Georgian German Greek Hebrew Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
Drukuj

Projekt „Centrum ekumeniczne- rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124”, o wartości 5 223 199,68 mln złotych uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 924 899,75 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w ramach osi priorytetowej 6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe” – działanie 6.3 "Regionalne dziedzictwo kulturowe". Celem bezpośrednim projektu jest wzbogacenie i podniesienie jakości oferty turystycznej Dworu II oraz województwa poprzez odrestaurowanie zabytkowego Pałacu, a także przywrócenie dawnej świetności przypałacowemu ogrodowi oraz adaptację Centrum do potrzeb społeczno-kulturalnych.

Wnioskodawcą Projektu, beneficjentem końcowym, i zamawiającym w procesie realizacji Projektu jest Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy w Gdańsku.


Historia Dworu II

Dwór II – dawna rezydencja letnia patrycjuszy gdańskich mieści się przy ul. Polanki 124 w Gdańsku Oliwie. Dwór II należy do zespołu siedmiu dworów gdańskich patrycjuszy na Polankach w Gdańsku i wraz z nimi pełni bardzo ważną rolę w krajobrazie historycznym i kulturowym miasta.

Dwory powstawały, począwszy od XVI wieku, u stóp wzniesień Wysoczyzny Morenowej, w jej malowniczych dolinach i na zalesionych stokach. Zespół dworów stanowi do dzisiaj ciąg podobnych sobie lecz różnych założeń rezydencjonalnych. Wszystkie założenia posiadają nadal wysokie walory krajobrazowe. Składają się na nie czytelne pozostałości rozwiązań XVII i XVIII – wiecznych, z dobrze zachowaną kompozycją przestrzenną i systemów wodnych, związane z francuską i holenderską szkołą komponowania ogrodu oraz elementy powstałe na przełomie XVIII i XIX wieku – efekt wpływu mody ogrodów krajobrazowych.

Kompozycje przestrzenne większości założeń oparte są o czytelną oś symetrii, wspólną dla dworu i ogrodu. Wspólną cechą założeń jest tendencja do eksponowania osi widokowych w kierunku morza. W celu odsłonięcia widoku w drugiej połowie XVIII wieku, usunięto pasmo lasów po przeciwnej dworom stronie traktu Polanki.

Zachowane tereny leśne na pagórkowatych wzniesieniach, stanowią tradycyjne tło wszystkich rozwiązań przestrzennych dworów.

Historycznie rozległe widoki w kierunku morza przesłoniła zabudowa nowych dzielnic mieszkaniowych.

Wyraźne powiązania przestrzenno-kompozycyjne Dworu II zaznaczają się w stosunku do Opactwa Oliwskiego i Parku Oliwskiego jako dominanty kulturowo-przyrodnicze. Zespół cysterski był pierwowzorem dla założeń rezydencjonalno-ogrodowych na Polankach, zarówno dla obiektów architektonicznych, jak i dla kształtowania przestrzeni ogrodowej.

Pod względem programowo-funkcjonalnym zespół Dworu II pozostaje niezależny od pozostałych dworów. Całość terenu jest ogrodzona.

Od połowy XVIII wieku, doskonale widoczne z głównej drogi – traktu Polanki – elementy zabudowy i ogród wschodni, stanowiły wizytówkę dworu i ich właścicieli. Współczesne zabudowy, powstałe bezpośrednio przy ulicy, a szczególnie usytuowany na osi pałacu budynek wojskowych koszar, zniszczyły oś widokową od strony ulicy Polanki i uniemożliwiły ekspozycję całego założenia.


Właściciele

Najstarsza wzmianka o Dworze II pochodzi z 1631 roku. Jest to przywilej wystawiony Janowi Wagnerowi przez opata oliwskiego Aleksandra Grabińskiego. Potem właścicielem był Michał Kallenbach, następnie Johann von der Linde (zmarły 1646 - pochowany w kościele p.w. św. Jakuba).

Dwór II wielokrotnie zmienia swoich właścicieli. Kolejni odnotowani właściciele to: Ryszard de Roy (od 1658), Jan Chrystian Schreiber (od 1706), Aleksander Picard (1716-1730), Jan Ekeln-Hülsen, Ignacy Mathy (lata czterdzieste XVIII - wtedy powstał nowy budynek na fundamentach starego dworu, zabudowania gospodarcze, cykl rzeźb Jana Henryka Maissnera), Leonard de Vogel (od 1759), Karol Friese i ostatni prywatny właściciel - Daniel Scheffler (od 1805).

W 1827 posesję przejęła Generalna Dyrekcja Towarzystwa Handlu Morskiego, a jesienią 1832 roku Dwór II przeszedł pod zarząd władz miasta Gdańska, który utworzył tu przytułek dla bezdomnych


Fotografia : Dwór II – Quellbrun – pod koniec XIX w.


Źródło: www.trojmiasto.plW okresie powojennym od 1945 roku nieruchomość użytkowana była przez wojsko.

W 1945 posesja jako własność skarbu państwa znajdowała się w użytkowaniu jednostki wojskowej do lat osiemdziesiątych XX wieku.

Decyzja Urzędu Rejonowego w Gdańsku z dnia 12.03.1992 mówi o wygaśnięciu zarządu nieruchomości przez MON.

Wojewoda Gdański decyzją z dnia 26 czerwca 1992 roku oddał działki 182/4 i 182/1 w użytkowanie Archidiecezji Gdańskiej z przeznaczeniem na działalność charytatywną i oświatowo-wychowawczą.

Opuszczona i zniszczona posesja została przekazana archidiecezji gdańskiej. Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przekonał Przełożoną Generalną Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, Matkę Teklę Famiglietti do misji budowania Klasztoru i Centrum Ekumenicznego.


Zakon stał się właścicielem nieruchomości a Ksiądz Prałat Henryk Jankowski został głównym budowniczym zespołu Pałacowo – Klasztornego

Pałac, klasztorny i kaplica zostały odrestaurowane w 1999 roku na przyjęcie Ojca Świętego Jana Pawła II, który odwiedził centrum i kaplicę po Mszy Świętej na Hipodromie sopockim.

Po odbudowaniu dworu powstało tu Międzynarodowe Centrum Ekumeniczne prowadzone przez siostry brygidki.


Projekt inwestycyjny w ramach RPO WP na lata 2007-2013

W ramach Projektu, który obejmuje Pałac i Ogród, planuje sie wykonanie następujących prac:

  1. Konserwatorsko- budowlanych w budynku Pałacu.

  • wymiana stolarki okiennej

  • przebudowa systemu ogrzewania wraz z wymiana grzejników w Pałacu.

  1. Rewaloryzacyjno– adaptacyjnych Ogrodu na terenie Centrum Ekumenicznego.

Rewaloryzacja oparta została na opracowaniu Hansa Reichowa „Dawne ogrodnictwo mieszczańskie. Obraz gdańskiego życia ogrodowego w wieku XVII i XVIII” (Berlin-Westend, 1927). Przewiduje sie:

  • zagospodarowanie zieleni

  • poprawę stanu układu dróg,

  • umocnienie stawów, w tym uszczelnienie dna zbiorników znajdujących sie na terenie posesji oraz zabezpieczenie przed przesiąkaniem przez ścianę z gabionów w zbiorniku przy bibliotece.

  • wykonanie oświetlenia założenia ogrodowego.

 

 


Strona została wykonana w związku z realizacją Projektu „Centrum Ekumeniczne – rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

© 2005-2011 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy

-