Polish Belarusian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French Georgian German Greek Hebrew Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
Drukuj

Zamawiający – Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy w Gdańsku niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Rewaloryzację i Adaptację Dworu II w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124”:

  1. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy STABILATOR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała wszelkie stawiane przez Zamawiającego wymogi formalne i przedstawiała najkorzystniejszą cenę kosztorysową w wysokości 5.243.939,03 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć 03/100 złotych).

  2. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła firma „CIAŁBUD” Wiesław Ciałkowski 05-250 Radzymin, Ciemne 17. Oferta opiewała na kwotę 5 862 600,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 000/100 złotych)

  3. W związku z niespełnieniem warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykluczono z postępowania firmę „CIAŁBUD” Wiesław Ciałkowski. Oferent nie wniósł wadium do chwili upływu terminu składania ofert.

 

 


Strona została wykonana w związku z realizacją Projektu „Centrum Ekumeniczne – rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

© 2005-2011 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy

-